Nacházíte se zde: Společnost > AGB

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné Obchodní podmínky

Pro použití při obchodních transakcích se společnostmi


1. obecná ustanovení

 1. 1.1 Právní vztahy mezi společností Kwapil & Co GmbH ("KWAPIL") a zákazníkem v souvislosti s dodávkami nebo jinými službami společnosti KWAPIL ("DODÁVANÉ ZBOŽÍ") se řídí výhradně těmito "VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI". Všeobecné obchodní podmínky zákazníka se použijí pouze tehdy, pokud s nimi společnost KWAPIL výslovně písemně souhlasila.

  1.2 Informace ve fyzických a elektronických reklamních brožurách, reklamních katalozích a podobně, stejně jako ilustrace, jsou nezávazné. 

  1.3 Smlouva je uzavřena přijetím objednávky společností KWAPIL ("POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY"), které musí být oznámeno poštou, faxem nebo elektronicky a je platné i bez podpisu. Rozsah dodávky, kterou společnost KWAPIL dluží, je s konečnou platností určen POTVRZENÍM OBJEDNÁVKY a jeho přílohami.

  1.4 Nástroje a zařízení jsou výhradním vlastnictvím společnosti KWAPIL a/nebo společností její skupiny. To platí i v případě, že zákazník zaplatil jejich vývoj, pořízení a/nebo výrobu. Po poslední dodávce DODANÉHO ZBOŽÍ je společnost KWAPIL oprávněna s nástroji a zařízeními nakládat podle svého uvážení.


2 Záruka / ujištění

  2.1 Společnost KWAPIL výhradně zaručuje, že DODANÉ ZBOŽÍ v okamžiku přechodu rizika odpovídá dohodnutým technickým specifikacím (podle příslušného čísla výrobku výrobce).

  2.2 Záruční doba je 12 (dvanáct) měsíců od přechodu rizika. Ve lhůtě 12 (dvanácti) měsíců od přechodu rizika se promlčují veškerá práva z vad. Oprava nebo výměna neprodlužuje původní záruční dobu.

  2.3 Společnost KWAPIL neposkytuje žádnou záruku a neposkytuje žádná prohlášení (a) na software dodaný společností KWAPIL; (b) na DODANÉ ZBOŽÍ dodané společností KWAPIL, ale vyrobené jinými osobami; (c) na vadné plnění, které nebylo způsobeno výhradně společností KWAPIL; (d) pokud (i) odchylka od sjednané kvality je pouze nepodstatná nebo vada pouze nepodstatně zhoršuje použitelnost; nebo (ii) vady jsou způsobeny přirozeným opotřebením, nepředvídanými událostmi nebo poškozením vzniklým po přechodu rizika, chybným nebo nedbalým zacházením, neobvyklým fyzickým nebo elektronickým namáháním, nadměrným zatížením, nesprávným používáním, zneužíváním, nedbalostí, použitím s nevhodným příslušenstvím, nesprávnou montáží nebo balením, montáží neprovedenou společností KWAPIL, nevhodnou základovou půdou nebo zvláštními vnějšími vlivy, které nejsou uvedeny ve smlouvě, nebo opravami či úpravami prováděnými jinými osobami než společností KWAPIL; nebo (iii) DODANÉ ZBOŽÍ bylo po dodání společností KWAPIL upraveno zákazníkem, jeho zákazníky nebo koncovými uživateli nebo pokud byly zákazníkem, jeho zákazníky nebo koncovými uživateli odstraněny nebo upraveny záruční plomby; nebo (iv) vady nebo poškození DODANÉHO ZBOŽÍ nebo jeho částí jsou způsobeny zákazníkem nebo pracemi provedenými společností KWAPIL. (e) v případě prototypů, vzorků, předvýrobních kusů nebo zkušebních kusů; a (f) v případě vad nebo poškození, které lze přičíst jakýmkoli poskytnutým dílům, nástrojům nebo zkušebnímu vybavení, které vlastní nebo poskytuje zákazník nebo které vyrobila nebo obstarala společnost KWAPIL v souladu s pokyny zákazníka; odpovědnost za rozměrovou přesnost a funkčnost jakýchkoli poskytnutých dílů nese výhradně zákazník. Závady zjištěné společností KWAPIL budou oznámeny zákazníkovi.

  2.4 Společnost KWAPIL poskytne záruku podle vlastního uvážení a výhradně tím, že opraví, vymění, započte nebo vrátí cenu DODANÉHO ZBOŽÍ. Práva zákazníka na odstoupení od smlouvy, zrušení a ukončení smlouvy jsou vyloučena. Další nároky zákazníka jsou výslovně vyloučeny.

  2.5 V případě sériové vady budou smluvní strany spolupracovat na určení její příčiny, počtu dotčených DODÁVEK a potřebných opatření. Sériové vady v tomto smyslu jsou vady, které lze přičíst stejné příčině a které se vyskytly u více než 5% (pěti ze sta) dodaných ZBOŽÍ za posledních 6 (šest) měsíců, pokud minimální počet kusů dodaného ZBOŽÍ postižených stejnou sériovou vadou přesáhne 300 (tři sta) kusů v záruční době. Záruka společnosti KWAPIL za sériové vady se rovněž a výhradně řídí ustanovením 2.4. V případě sériové vady je však záruka omezena na 3% (tři ze sta) počtu odpovídajících kusů DODANÉHO ZBOŽÍ dodaných zákazníkovi během posledních 6 (šesti) měsíců.

  2.6 Zákazník je povinen zkontrolovat dodávky ihned po jejich obdržení. Zákazník je povinen písemně oznámit společnosti KWAPIL veškeré rozpoznatelné vady neprodleně, nejpozději však do sedmi dnů od převzetí dodávky; skryté vady musí být oznámeny nejpozději do sedmi dnů od jejich zjištění. Pokud tak zákazník neučiní, má se za to, že dodávka byla schválena bez vad.

  2.7 Reklamované ZBOŽÍ je třeba na požádání zaslat společnosti KWAPIL V případě vrácení zboží je třeba použít pokud možno původní obal. Pokud vrácení v původním obalu není možné, musí být obal takový, aby bylo DOPRAVOVANÉ ZBOŽÍ chráněno před ztrátou a poškozením. Pokud dojde k výměně DODÁVKOVÝCH SOUČÁSTÍ, stávají se vyměněné DODÁVKOVÉ SOUČÁSTI vlastnictvím společnosti KWAPIL, pokud se společnost KWAPIL nevzdá převodu vlastnictví.

  2.8 Společnost KWAPIL je oprávněna požadovat od zákazníka náhradu všech nákladů spojených s dohledáním chyb nebo poruch nahlášených zákazníkem, pokud je nelze nalézt nebo reprodukovat.


3. zřeknutí se odpovědnosti

  S výhradou závazných zákonných ustanovení a ustanovení výslovně uvedených v bodě 2 jsou zcela vyloučeny veškeré nároky zákazníka z odpovědnosti - bez ohledu na právní důvod - vůči společnosti KWAPIL, společnostem skupiny KWAPIL, jakož i vůči orgánům, akcionářům, zaměstnancům, zástupcům nebo zástupcům, subdodavatelům, dodavatelům a zástupcům společnosti KWAPIL a společností její skupiny. Vyloučeny jsou zejména - nikoli však výlučně - nároky na náhradu škody za ztrátu výroby, škody způsobené zpožděním, ztrátu užití, ztrátu nebo poškození dat nebo datových nosičů, náklady na obnovu ztracených nebo poškozených dat, ušlý zisk a jiné škody přímé nebo nepřímé povahy, a to i v případě, že společnost KWAPIL byla na možnost vzniku takových škod výslovně upozorněna.


4. převod rizika

  4.1 Riziko přechází na zákazníka okamžikem oddělení a poskytnutí dodávky. Na žádost zákazníka zajistí společnost KWAPIL přepravu. Přeprava (včetně nakládky) se uskutečňuje na riziko a náklady zákazníka. Není-li dohodnuto jinak, je společnost KWAPIL oprávněna zvolit druh, trasu a dopravce. Reklamace v souvislosti s přepravou je zákazník povinen adresovat poslednímu dopravci bezprostředně po převzetí dodávky. Společnost KWAPIL na žádost a náklady zákazníka pojistí dodávky proti obvyklým přepravním rizikům v souladu s pokyny zákazníka.

  4.2 Pokud je na základě samostatné odchylné dohody riziko převedeno jiným způsobem než podle bodu 4.1 věty 1 a pokud se přechod rizika opozdí z důvodů, za které společnost KWAPIL nenese výlučnou odpovědnost, nebo pokud je zákazník v prodlení s převzetím, přechází riziko na zákazníka s okamžitou platností. Od vzniku prodlení je dodávka skladována na účet a riziko zákazníka. Společnost KWAPIL je oprávněna, nikoli však povinna, uskladněnou dodávku pojistit na náklady zákazníka. Zákazník nemá na dodávku nárok, dokud neuhradí společnosti KWAPIL veškeré výdaje, náklady a poplatky spojené s jejím uskladněním a případným pojištěním a neuhradí společnosti KWAPIL přiměřenou náhradu souvisejících nákladů.

  4.3 Pokud události ve smyslu bodu 4.2 podstatně změní hospodářský význam nebo obsah dodávky nebo mají škodlivý vliv na činnost společnosti KWAPIL, je společnost KWAPIL oprávněna odstoupit od smlouvy a v případě zavinění zákazníka také požadovat náhradu škody.


5. propadnutí

  Nestanoví-li obecně závazné právní předpisy nebo tyto VŠEOBECNÉ PODMÍNKY jinak, veškeré nároky a práva Klienta propadají do 12 (dvanácti) měsíců od jejich vzniku.

6. odškodnění společnosti KWAPIL

  Pokud třetí strany uplatní nároky vůči společnosti KWAPIL nebo jiným společnostem skupiny KWAPIL v souvislosti s DODANÝM ZBOŽÍM dodaným zákazníkovi, zákazník na první žádost odškodní společnost KWAPIL a jiné dotčené společnosti skupiny KWAPIL za všechny nároky.

7. ceny, úprava smlouvy, platební podmínky

  7.1 Ceny jsou uvedeny bez stavebních prací, bez daně z přidané hodnoty v příslušné zákonné sazbě. Veškeré náklady, které nejsou výslovně zahrnuty v ceně (např. na daně, cla, vývozní, tranzitní, dovozní a jiná povolení a certifikace), nese zákazník; na žádost společnosti KWAPIL poskytne zákazník volně započitatelnou zálohu v odpovídající výši.

  7.2 Společnost KWAPIL je oprávněna přizpůsobit ceny a podmínky změněným podmínkám, zejména pokud (a) zákazník dodatečně požádá o změny nebo doplnění; (b) podklady a informace poskytnuté zákazníkem (i) jsou neúplné nebo (ii) neodpovídají skutečným okolnostem; (c) okolnosti, na nichž je založeno stanovení ceny (zejména měnové parity nebo ceny materiálu), se mezi okamžikem nabídky a dohodnutým datem plnění podstatně změní.

  7.3 Není-li dohodnuto jinak, jsou faktury společnosti KWAPIL splatné okamžitě. Platby se provádějí na bankovní účet určený společností KWAPIL, a to bez odečtení nákladů, daní, dávek, poplatků, cel a podobně, jakož i bez sjednaných slev. Platby se považují za provedené pouze tehdy, pokud má společnost KWAPIL neomezený přístup k částce.

  7.4 Pokud zákazník nezaplatí ve lhůtě splatnosti, je v prodlení bez upomínky a společnost KWAPIL je oprávněna, aniž by byly dotčeny jakékoli další nároky, (a) účtovat roční úrok z prodlení ve výši 10 (deseti) procentních bodů ode dne splatnosti nebo (b) odstoupit od smlouvy. Kumulativně a v každém případě může společnost KWAPIL požadovat po zákazníkovi náhradu škody.

  7.5 V případě zastavení plateb ze strany zákazníka nebo podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení vůči zákazníkovi se všechny pohledávky - včetně pohledávek na náhradu škody - které má společnost KWAPIL vůči zákazníkovi z obchodního vztahu stávají okamžitě splatnými. Kromě toho se zákazník v tomto případě již nyní neodvolatelně vzdává vznesení případné námitky promlčení a společnost KWAPIL toto vzdání se akceptuje. Kromě toho je společnost KWAPIL oprávněna obchodní vztah zcela nebo zčásti ukončit bez výpovědní doby podle vlastního uvážení a požadovat náhradu škody.


8. dodací lhůta; zpoždění

  8.1 Sjednaná dodací lhůta nezačne běžet, dokud není k dispozici technicky a obchodně upravená objednávka v čitelné podobě, dokud nejsou definitivně vyjasněny všechny podstatné technické body, dokud nejsou bezchybně a včas k dispozici díly a dokud nejsou získány nebo splněny všechny úřední formality, jako jsou dovozní, vývozní, tranzitní a platební povolení. KWAPIL je oprávněn provádět dílčí dodávky a dodávat nadměrná a krátká množství až do výše 10%, nejméně však tři položky.

  8.2 Pokud společnost KWAPIL není výlučně odpovědná za zpoždění, lhůty a termíny dodání se přiměřeně prodlouží, nejméně však o dobu zpoždění. To platí zejména - nikoliv však výlučně - pokud (a) společnost KWAPIL neobdrží včas informace, schválení a uvolnění potřebná pro plnění smlouvy; (b) pokud zákazník nebo jím povolané třetí osoby jsou v prodlení s pracemi, které mají provést, nebo s plněním svých smluvních povinností, zejména pokud zákazník nedodržuje platební podmínky; (c) pokud společnost KWAPIL sama nedodává včas nebo řádně.

  8.3 Překročení dodací lhůty neopravňuje zákazníka ke zrušení objednávky. Jakákoli odpovědnost v souvislosti s překročením dodací lhůty je vyloučena.

 

9. ročník Force Majeur

  9.1 Společnost KWAPIL neodpovídá za přerušení nebo zpoždění plnění svých smluvních závazků, pokud je toto přerušení nebo zpoždění způsobeno událostí nebo okolností, ať už v důsledku přírodních příčin nebo lidského jednání, které jsou mimo přiměřenou kontrolu společnosti KWAPIL, které nemohla v době uzavření smlouvy rozumně předvídat nebo jejichž následky nemohla společnost KWAPIL rozumně odvrátit nebo překonat ("FORCE MAJEUR"). Pokud společnost KWAPIL nebude schopna plnit své smluvní závazky v důsledku PŘÍČINY MAJEUR, mimo jiné včetně nedostatku surovin, komponentů a/nebo energie, války, povodní, požáru, epidemií a pandemií (např. Covid-19), zemětřesení, poškození nebo narušení činnosti společnosti KWAPIL, společností její skupiny nebo dodavatelů, vládní opatření, embarga, obchodní sankce, přerušení dopravy, pracovní spory, stávky apod. společnost KWAPIL neporušuje smlouvu a zákazník nemá nárok na náhradu škody nebo jiný nárok z důvodu porušení smlouvy.

  9.2 Pokud jde o embarga a/nebo obchodní sankce, společnost KWAPIL může podle vlastního uvážení rozhodnout, zda je plnění jejích smluvních závazků pro společnost KWAPIL přípustné a také přiměřené, a zda tedy existuje případ FORCE MAJEUR.

  9.3 Pokud Incident FORCE MAJEUR trvá déle než šest (6) měsíců, může společnost KWAPIL kdykoli zrušit dotčené objednávky zcela nebo zčásti, a to bez jakýchkoli nákladových důsledků pro společnost KWAPIL.


10. práva duševního vlastnictví

  10.1 Veškerá práva duševního vlastnictví, tj. veškerá registrovaná i neregistrovaná práva průmyslového vlastnictví a jiná práva duševního vlastnictví a podobná práva na celém světě, jako jsou zejména patentová práva, práva k průmyslovým vzorům, práva k ochranným známkám, práva k topografii polovodičů, autorská práva a know-how, jakož i přihlášky těchto práv a práva k těmto právům (společně dále jen "PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ"), týkající se DODÁVANÉHO ZBOŽÍ a v souvislosti s ním jsou výhradním vlastnictvím společnosti KWAPIL nebo příslušné společnosti skupiny KWAPIL. k DODÁVANÉMU ZBOŽÍ jsou výlučným vlastnictvím společnosti KWAPIL nebo příslušné společnosti skupiny KWAPIL. To platí i v případě, že se zákazník podílel na vývoji DODÁVANÉHO ZBOŽÍ a/nebo zaplatil náklady na vývoj nebo výrobu. Na požádání musí být dokumenty včetně všech kopií - bez ohledu na nosič - neprodleně vráceny společnosti KWAPIL.

  10.2 Dodávky provedené společností KWAPIL na základě informací, náčrtů, výkresů, vzorků, matric nebo jiných dokumentů poskytnutých zákazníkem se uskutečňují výhradně na riziko zákazníka s ohledem na práva třetích stran. Pokud by provedení takových dodávek porušovalo jakákoli MATERIÁLNÍ ZÁRUKOVÁ PRÁVA třetích osob, je společnost KWAPIL oprávněna provedení dodávky bez dalšího zastavit. Zákazník nese veškeré škody vzniklé v důsledku porušení MATERIÁLNÍCH ZÁRUČNÍCH PRÁV třetích stran a na první výzvu plně odškodní společnost KWAPIL a společnosti její skupiny.

  10.3 Pokud jde o odpovědnost společnosti KWAPIL, platí článek 3 těchto VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK.


11. započtení, postoupení a zástava

  11.1 Zákazník nemá právo na započtení vůči společnosti KWAPIL nebo společnostem s ní spojeným. Zákazník není oprávněn postoupit své pohledávky vůči společnosti KWAPIL třetím osobám ani je nechat vymáhat třetími osobami. Zákazník se tímto vzdává jakýchkoli zástavních a zadržovacích práv.

  11.2 Společnost KWAPIL je oprávněna převést práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na třetí osoby.


12. dovozní a vývozní předpisy

  12.1 Zákazník je povinen dodržovat veškeré platné předpisy a omezení týkající se dovozu a vývozu, včetně předpisů a omezení Organizace spojených národů, OECD, vnitrostátních orgánů, Evropského společenství/Unie a Spojených států amerických, pokud jde o DODÁVANÉ ZBOŽÍ, jakož i související DOVOZNÍ A VÝVOZNÍ PRÁVA a know-how (dále společně jen "ZBOŽÍ"). Zákazník zajistí, aby jeho přidružené společnosti a pomocné osoby rovněž dodržovaly tyto dovozní a vývozní předpisy a omezení.

  12.2 Zákazník se zejména zavazuje, že (i) nebude dodávat ani používat ZBOŽÍ pro jakékoli použití související s protipěchotními minami, kazetovou municí, jadernými, biologickými a chemickými zbraněmi a nosnými systémy pro přepravu těchto zbraní, (ii) nebude dodávat na sankcionovaná území, osobám a průmyslovým odvětvím, (iii) pro které společnost KWAPIL získala vývozní licenci, je-li vyžadována, nebo podala oznámení/oznámení, pro jiný než stanovený účel nebo jinému konečnému příjemci, než který byl oznámen společnosti KWAPIL. Zákazník se dále zavazuje (iv) poskytnout společnosti KWAPIL kdykoli na požádání veškeré potřebné důkazy, aby podpořil společnost KWAPIL zejména také v souvislosti s případným úředním šetřením, a uložit odpovídající povinnost poskytnout důkazy také svému obchodnímu partnerovi.

  12.3 Pokud by podle uvážení společnosti KWAPIL mohlo plnění smluvního závazku (zejména dodávka DODÁVANÉHO ZBOŽÍ) porušit dovozní nebo vývozní předpisy nebo omezení nebo poškodit dobré jméno společnosti KWAPIL nebo společností skupiny KWAPIL, je společnost KWAPIL osvobozena od plnění příslušného smluvního závazku a může zejména zrušit jakoukoli dodávku bez jakýchkoli nákladových důsledků pro společnost KWAPIL. Jakákoli odpovědnost společnosti KWAPIL za škodu je vyloučena.

  12.4 Zákazník se zavazuje nahradit společnosti KWAPIL a společnostem její skupiny veškeré škody v případě nedodržení povinností podle tohoto článku 12 a na první požádání uhradit společnosti KWAPIL a společnostem její skupiny škodu v plné výši. Kromě toho může společnost KWAPIL s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, včetně všech povinností dodávek.


13. dodržování právních předpisů

  Zákazník se zavazuje dodržovat všechna zákonná ustanovení a právní předpisy v souladu s jejich zněním a významem ve všech zemích, kde jeho společnost působí. Kromě toho se od zákazníka očekává, že bude podnikat bezúhonně a společensky odpovědně.

 

14. změny a doplňky

  Změny těchto VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK včetně tohoto článku 14 a doplňkových dohod musí být provedeny písemně.


15 Doložka o oddělitelnosti

  Pokud by se jednotlivá ustanovení těchto VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK nakonec ukázala jako právně neplatná nebo nevymahatelná z právních důvodů, platnost ostatních ustanovení těchto VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK tím není dotčena. V takovém případě se strany dohodnou na nahrazení daného ustanovení platným ustanovením, které je z ekonomického hlediska co nejvíce rovnocenné, a podřídí se mu.

16 Rozhodné právo

  Všechny dohody mezi stranami se řídí rakouským právem s vyloučením kolizních norem. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužije.


17 Jurisdikce

  Pro rozhodování všech sporů vyplývajících z této smlouvy nebo s ní souvisejících se strany podřizují soudní pravomoci soudů příslušných pro Vídeň / Rakousko.
Platforma pro správu souhlasů od společnosti Real Cookie Banner