Nacházíte se zde: Společnost > Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana údajů prohlášení

Tyto zásady ochrany údajů se vztahují na všechny osobní údaje fyzických osob, které zpracovává Kwapil&Co GmbH. Ochrana těchto údajů je pro nás obzvláště důležitá. Proto tyto údaje zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení (DSGVO, TKG 2003).

Odpovědnost za zpracování údajů

Odpovědnost za zpracování dat:
Kwapil & Co Ltd
Kammelweg 9
A-1210 Vídeň
E-mail: datenschutz.at@maxongroup.com

Zdroje dat

Zpracováváme osobní údaje, které jsme od vás obdrželi v rámci obchodního vztahu nebo zahájení takového vztahu. Pokud nás například kontaktujete prostřednictvím formuláře na webových stránkách, e-mailem nebo telefonicky, nebo pokud dojde k navázání osobního kontaktu (například při návštěvě veletrhu), nebo pokud nám zašlete nabídku nebo si takovou nabídku vyžádáte, nebo pokud učiníte objednávku, budou všechny poskytnuté údaje, včetně osobních údajů, zpracovávány námi za účelem zpracování poptávky, v případě následných dotazů, zpracování smlouvy, pro účely přímého marketingu (zejména zasílání našich "E-novinek"), jakož i pro interní administrativní účely (viz také níže v části "Účely zpracování údajů").

Dále zpracováváme údaje, které jsme přípustně získali z veřejně přístupných zdrojů (média všeho druhu, jako jsou tištěná média, webové stránky atd.; obchodní rejstřík, rejstřík spolků, katastr nemovitostí atd.). Kromě toho v jednotlivých případech zpracováváme údaje, které jsme získali z registrů dlužníků (KSV 1870).

Účely zpracování údajů

Osobní údaje fyzických osob zpracováváme pro následující účely:

 • Spravovat a odpovídat na žádosti o informace o produktech a službách společnosti Kwapil & Co.
 • Správa vztahů se zákazníky (například nabídky, nákupní objednávky, souhrnné objednávky, objednávky, fakturace, řešení problémů se zákazníky nebo výrobky, reklamace, opravy, zpracování smluv).
 • Řízení vztahů s dodavateli nebo jinými obchodními partnery
 • Marketing, jako je mimo jiné rozesílání našich elektronických novinek, informací o nových produktech, rozesílání katalogů, pozvánek na veletrhy atd. Našim zákazníkům a dalším obchodním partnerům zasíláme například náš newsletter "E-News". Tento nástroj newsletteru slouží k pravidelnému zasílání informací o nových produktech a nabídkách. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit. Stačí odpovědět na e-mail s newsletterem a v předmětu uvést slovo "odhlásit".
 • interní administrativní účely.


Právní základy pro zpracování

Aby bylo zpracování zákonné, musí být osobní údaje zpracovávány se souhlasem subjektu údajů nebo na jiném přípustném právním základě, jako je mimo jiné (nejedná se o vyčerpávající výčet), na základě toho, že je to nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, nebo pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů, nebo existují převažující oprávněné zájmy správce.

Naše zpracování údajů probíhá buď

 • na základě zákonné povinnosti (některé zákonné povinnosti, kterým společnost Kwapil & Co podléhá, mohou vyžadovat zpracování osobních údajů), nebo
 • je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů; nebo
 • na základě oprávněných zájmů na zpracování, které provádíme, například pro účely přímého marketingu a jiných forem marketingu a reklamy, předávání osobních údajů v rámci skupiny společností za účelem interního řízení, zajištění bezpečnosti sítě a informací a zpracování pro účely výzkumu, včetně průzkumu trhu.
 • Pokud se na zpracování údajů nevztahuje žádná z výše uvedených podmínek, získáme před zpracováním údajů příslušný souhlas subjektu údajů. Zpracování pak bude probíhat pouze v souladu s účely a v rozsahu dohodnutém v prohlášení o souhlasu. Udělený souhlas lze kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

 

Kategorie dat

Osobní údaje, které zpracováváme, zahrnují

 • Jméno a příjmení,
 • Název a adresa společnosti, pro kterou pracujete.
 • Telefonní číslo (včetně čísla mobilního telefonu) ve společnosti, pro kterou pracujete.
 • Vaše e-mailové adresy ve společnosti, pro kterou pracujete
 • Zájmy o výrobky a služby (podle společnosti, pro kterou pracujete)
 • Informace o produktech a službách, které nakupujete pro své podnikání.
 • Informace o finanční situaci společnosti, pro kterou pracujete.

Kromě toho můžeme shromažďovat osobní údaje prostřednictvím souborů cookie a podobných metod, mimo jiné (viz také část "Přístupové údaje"):

 • Vaše IP adresy
 • Vaše ID souborů cookie
 • Váš webový prohlížeč
 • Vaše poloha
 • Stránky, které navštívíte na našich webových stránkách

 

Přístupové údaje

Pro účely webové statistiky se při návštěvě webových stránek zaznamenávají přístupové údaje do souboru protokolu: například typ prohlížeče, datum a čas, IP adresa, země a místo původu IP adresy, délka pobytu, počet přístupů na stránky a počet stažení. Tyto údaje se používají pouze pro statistické účely.
Zveřejnění osobních údajů

Námi pověření zpracovatelé objednávek od nás obdrží vaše údaje, pokud je potřebují k vyřízení objednávky. Zpracovateli objednávek jsou mimo jiné přepravní a spediční společnosti, společnosti, které nás podporují ve fakturaci a účetnictví nebo které přebírají centrální úložiště naší databáze zákazníků. V jednotlivých případech předáváme osobní údaje společnostem, se kterými spolupracujeme za účelem kontroly bonity a bezpečnosti našich zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů (např. KSV).

Dále jsou osobní údaje předávány společnostem skupiny (společnostmi skupiny jsou všechny společnosti Interelectric AG) za účelem vnitřní správy, což zahrnuje i třetí země. V rámci koncernových společností mají zaměstnanci přístup k osobním údajům pouze v rozsahu nezbytném pro výkon jejich činnosti.

Jsme si vědomi toho, že předávání údajů do třetích zemí je právně přípustné pouze tehdy, pokud pro konkrétní předávání údajů existuje výjimka nebo pokud je zajištěna odpovídající úroveň ochrany údajů prostřednictvím dodatečných opatření (např. rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně).

V neposlední řadě poskytneme osobní údaje třetím stranám v rámci platných zákonů, pokud jsme k tomu ze zákona povinni nebo pokud je to nezbytné pro stíhání trestných činů nebo pro uplatnění a vymáhání našich práv a nároků.

Odkazy na jiné webové stránky a reklamy třetích stran

Naše webové stránky mohou v určitých bodech obsahovat reklamy třetích stran a odkazy na jiné webové stránky, za které neneseme odpovědnost.

Některé z těchto dalších webových stránek jsou provozovány nezávisle na nás a mohou mít odlišné zásady ochrany osobních údajů. Důrazně vám doporučujeme, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů těchto jiných webových stránek, abyste pochopili, jak jsou osobní údaje zpracovávány v souvislosti s těmito webovými stránkami, protože nejsme zodpovědní za obsah webových stránek, které nevlastníme ani neudržujeme, ani za používání a zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek.

Cloud

Vyhrazujeme si právo ukládat osobní údaje v tzv. cloudu. To znamená, že vaše osobní údaje může naším jménem zpracovávat poskytovatel cloudových služeb a ukládat je na různých místech po celém světě. Přijmeme organizační a smluvní opatření na ochranu vašich osobních údajů. Je zaručeno, že osobní údaje budou použity pouze pro výše uvedené účely.

Doba skladování

Po celou dobu trvání obchodního vztahu (od zahájení přes realizaci až po ukončení smlouvy) i po jeho skončení v souladu se zákonnými lhůtami pro uchovávání a dokumentaci. Ty vyplývají mimo jiné z rakouského obchodního zákoníku (UGB), spolkového daňového zákoníku (BAO), obecného občanského zákoníku (ABGB) atd. Kromě toho je třeba v rámci doby uchovávání zohlednit zákonné promlčecí lhůty, které mohou například podle ABGB v některých případech činit až 30 let.

Práva na ochranu údajů

Tímto vás upozorňujeme, že vy jako dotčená osoba jste rozsáhlá oprávnění Jsme oprávněni uplatnit veškerá práva, která můžete mít v souvislosti s vašimi osobními údaji, které zpracováváme.

Odkazujeme na článek 15 GDPR, který upravuje vaše právo na informace.

Odkazujeme na článek 16 GDPR, který upravuje vaše právo na opravu.

Odkazujeme na článek 17 GDPR, který upravuje vaše právo na výmaz.

Odkazujeme na článek 18 GDPR, který upravuje vaše právo na omezení zpracování.

Odkazujeme na článek 20 GDPR, který upravuje vaše právo na přenositelnost údajů.

Odkazujeme na článek 21 GDPR, který upravuje vaše právo vznést námitku proti zpracování.

Odkazujeme na čl. 7 odst. 3 GDPR, který upravuje vaše právo odvolat souhlas, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) (souhlas subjektu údajů).

Odkazujeme na článek 77 GDPR, který upravuje vaše právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Automatizované rozhodování

O navázání a realizaci obchodního vztahu nerozhodujeme na základě výhradně automatizovaného zpracování (včetně profilování) ve smyslu článku 22 GDPR.

Ochrana osobních údajů

Jsme si vědomi své odpovědnosti chránit svěřené osobní údaje před ztrátou, zneužitím a nezákonným přístupem. K ochraně vašich osobních údajů používáme různé bezpečnostní technologie a organizační postupy.

Zabezpečení dat

Bezpečnost námi zpracovávaných osobních údajů má pro nás vysokou prioritu. Proto tyto údaje chráníme pomocí technických a organizačních opatření, abychom účinně zabránili jejich ztrátě nebo zneužití třetími stranami. Naši zaměstnanci musí zejména dodržovat mlčenlivost o údajích. Technická bezpečnostní opatření na ochranu těchto údajů jsou pravidelně revidována a v případě potřeby přizpůsobována nejnovějšímu stavu techniky. Tyto zásady se vztahují také na společnosti, které zpracovávají a používají údaje naším jménem a podle našich pokynů.

Změna zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na pravidelné změny našich zásad ochrany osobních údajů. Všechny změny budou zveřejněny zde. Uvedené datum odráží datum poslední změny. Doporučujeme vám pravidelně navštěvovat webové stránky a zobrazit si nejnovější verzi zásad ochrany osobních údajů. Změna zásad ochrany osobních údajů nabývá účinnosti okamžikem jejího zveřejnění. Váš další přístup k našim službám nebo jejich používání po datu účinnosti změn znamená souhlas s upravenými zásadami ochrany osobních údajů.

Souhlas

Používáním těchto webových stránek uživatel souhlasí s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů a umožňuje společnosti Kwapil & Co zpracovávat osobní údaje, jak je zde popsáno, pro uvedené účely.

Platforma pro správu souhlasů od společnosti Real Cookie Banner