Ön itt van: Cég > ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános szerződési feltételek

ÁSZF

Vállalatokkal folytatott üzleti tranzakciók során történő felhasználásra


1. általános rendelkezések

 1. 1.1 A Kwapil & Co GmbH ("KWAPIL") és az ügyfél közötti, a KWAPIL szállításaival vagy egyéb szolgáltatásaival ("SZÁLLÍTOTT ÁRUK") kapcsolatos jogviszonyra kizárólag a jelen "ÁLTALÁNOS ÁSZF" vonatkozik. Az ügyfél általános szerződési feltételei csak akkor alkalmazandók, ha a KWAPIL kifejezetten és írásban hozzájárult azokhoz.

  1.2 A fizikai és elektronikus reklámbrosúrákban, reklámkatalógusokban és hasonlókban szereplő információk, valamint az illusztrációk nem kötelező érvényűek. 

  1.3 A szerződés a KWAPIL megrendelésének elfogadásával ("MEGRENDELÉS MEGERŐSÍTÉSE") jön létre, amelyet postai úton, faxon vagy elektronikus úton kell közölni, és amely aláírás nélkül is érvényes. A KWAPIL által teljesítendő szállítás terjedelmét a MEGRENDELÉS MEGERŐSÍTÉSE és annak mellékletei határozzák meg véglegesen.

  1.4 A szerszámok és eszközök a KWAPIL és/vagy a csoporthoz tartozó vállalatok kizárólagos tulajdonát képezik. Ez akkor is érvényes, ha az ügyfél fizette azok kifejlesztését, beszerzését és/vagy gyártását. A SZÁLLÍTOTT ÁRUK utolsó leszállítását követően a KWAPIL jogosult a szerszámokkal és eszközökkel saját belátása szerint bánni.


2 Jótállás / biztosítékok

  2.1 A KWAPIL kizárólag azt garantálja, hogy a SZÁLLÍTOTT ÁRUK a kockázatátadás időpontjában megfelelnek a megállapodás szerinti műszaki előírásoknak (a gyártó megfelelő cikkszáma szerint).

  2.2 A jótállási idő a kockázatátvételtől számított 12 (tizenkét) hónap. A kockázatátvételtől számított 12 (tizenkét) hónapon belül a hibákkal kapcsolatos minden jog elévül. A javítás vagy csere nem hosszabbítja meg az eredeti jótállási időt.

  2.3 A KWAPIL nem vállal szavatosságot és nem vállal semmilyen garanciát (a) a KWAPIL által szállított szoftverekre; (b) a KWAPIL által szállított, de más által gyártott SZÁLLÍTOTT ÁRUKRA; (c) a nem kizárólag a KWAPIL által okozott hibás teljesítésre; (d) ha (i) a vállalt minőségtől való eltérés csak jelentéktelen, vagy a hiba csak jelentéktelenül rontja a használhatóságot; vagy ii) a hiba természetes elhasználódás, előre nem látható események vagy a veszélyátmenet után bekövetkező károk, hibás vagy gondatlan kezelés, szokatlan fizikai vagy elektronikus igénybevétel, túlzott igénybevétel, helytelen használat, visszaélés, gondatlanság, nem megfelelő tartozékokkal való használat, nem megfelelő összeszerelés vagy csomagolás, nem a KWAPIL által végzett összeszerelés, nem megfelelő alapozó talaj, vagy a szerződésben nem szereplő különleges külső hatások, illetve a KWAPIL-tól eltérő felek által végzett javítások vagy módosítások miatt következett be; vagy (iii) a TÁLLÍTOTT TERMÉKEKET a KWAPIL általi szállítást követően az ügyfél, annak ügyfelei vagy a végfelhasználók módosítják, vagy ha a garanciális plombákat az ügyfél, annak ügyfelei vagy a végfelhasználók eltávolították vagy módosították; vagy (iv) a TÁLLÍTOTT TERMÉKEK vagy azok részeinek hibái vagy sérülései az ügyfélnek vagy a KWAPIL által végzett munkának tulajdoníthatók. (e) prototípusok, minták, gyártás előtti darabok vagy próbadarabok esetében; és (f) a biztosított alkatrészeknek, szerszámoknak vagy tesztberendezéseknek tulajdonítható hibák vagy károk esetében, amelyek az ügyfél tulajdonában vagy rendelkezésére bocsátott, vagy a KWAPIL által az ügyfél utasításai szerint gyártott vagy beszerzett alkatrészek, szerszámok vagy tesztberendezések; a biztosított alkatrészek méretpontosságáért és működőképességéért kizárólag az ügyfelet terheli a felelősség. A KWAPIL által azonosított hibákról értesíteni kell a vevőt.

  2.4 A KWAPIL saját belátása szerint és kizárólag a SZÁLLÍTOTT ÁRUK javításával, cseréjével, jóváírásával vagy árának visszatérítésével vállal garanciát. Az ügyfél elállási, felmondási és felmondási jogai kizártak. Az ügyfél további követelései kifejezetten kizártak.

  2.5 Sorozathiba esetén a felek együttműködnek annak okának, az érintett SZÁLLÍTÁSOK számának és a szükséges intézkedéseknek a meghatározása érdekében. A sorozathibák ebben az értelemben olyan hibák, amelyek ugyanarra a kiváltó okra vezethetők vissza, és az elmúlt 6 (hat) hónap során a SZÁLLÍTOTT TERMÉKEK közül több mint 5% (százból öt) darabnál fordulnak elő, feltéve, hogy az ugyanazon sorozathibával érintett SZÁLLÍTOTT TERMÉKEK darabszáma a Jótállási időszakon belül legalább 300 (háromszáz) darabot meghaladja. A KWAPIL sorozathibákra vonatkozó jótállása szintén és kizárólag a 2.4. pontnak megfelelően történik, sorozathiba esetén azonban a jótállás az ügyfélnek az elmúlt 6 (hat) hónapban leszállított, megfelelő SZÁLLÍTOTT ÁRUK számának 3% (három a százból) darabjára korlátozódik.

  2.6 A megrendelő köteles a szállítást átvételkor azonnal megvizsgálni. A vevő köteles a KWAPIL-t írásban értesíteni a felismerhető hibákról haladéktalanul, de legkésőbb a szállítás átvételét követő hét napon belül; a rejtett hibákat legkésőbb a felfedezést követő hét napon belül kell bejelenteni. Ha a vevő ezt elmulasztja, a szállítást hibátlannak kell tekinteni.

  2.7 A reklamált SZÁLLÍTÁSI ÁRUT kérésre el kell küldeni a KWAPIL-nak Visszaszállítás esetén lehetőség szerint az eredeti csomagolást kell használni. Ha az eredeti csomagolásban történő visszaküldés nem lehetséges, a csomagolásnak olyannak kell lennie, hogy a SZÁLLÍTÁSI ÁRUT védje az elvesztés és sérülés ellen. Amennyiben a SZÁLLÍTÁSI KOMPONENSEK kicserélésre kerülnek, a kicserélt SZÁLLÍTÁSI KOMPONENSEK a KWAPIL tulajdonába kerülnek, kivéve, ha a KWAPIL lemond a tulajdonjog átruházásáról.

  2.8 A KWAPIL jogosult a vásárlótól a vásárló által bejelentett hibák vagy meghibásodások felkutatásával kapcsolatos valamennyi költség megtérítését követelni, ha azok nem találhatók meg vagy nem reprodukálhatók.


3. nyilatkozat

  A kötelező törvényi rendelkezésekre és a 2. pontban kifejezetten meghatározott rendelkezésekre is figyelemmel, az ügyfélnek a KWAPIL-lal, a KWAPIL csoportvállalataival, valamint a KWAPIL és csoportvállalatainak szerveivel, részvényeseivel, alkalmazottaival, képviselőivel vagy megbízottjaival, alvállalkozóival, beszállítóival és ügynökeivel szemben fennálló minden felelősségre vonatkozó igénye - jogalapra való tekintet nélkül - teljes mértékben kizárt. Kizártak különösen - de nem kizárólagosan - a termeléskiesés, a késedelem okozta kár, a használat elmaradása, az adatok vagy adathordozók elvesztése vagy károsodása, az elveszett vagy károsodott adatok helyreállításának költségei, az elmaradt haszon és egyéb közvetlen vagy közvetett jellegű károk, még akkor is, ha a KWAPIL-t kifejezetten tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről.


4. kockázatátruházás

  4.1 A kockázat akkor száll át a megrendelőre, amikor a szállítást kiválogatják és rendelkezésre bocsátják. Az ügyfél kérésére a KWAPIL megszervezi a szállítást. A szállítás (beleértve a rakodást is) az ügyfél kockázatára és költségére történik. Eltérő megállapodás hiányában a KWAPIL szabadon választja meg a típus, az útvonal és a fuvarozót. A szállítással kapcsolatos reklamációkat az ügyfélnek a szállítás átvételét követően azonnal az utolsó fuvarozónak kell címeznie. A vevő kérésére és költségére a KWAPIL a szokásos szállítási kockázatok ellen a vevő utasításainak megfelelően biztosítást köt a szállításokra.

  4.2 Ha a kockázat átruházása külön eltérő megállapodás alapján a 4.1. pont 1. mondatától eltérő módon történik, és ha a kockázat átadása olyan okból késik, amelyért a KWAPIL nem kizárólagosan felelős, vagy ha a vevő az átvétellel késedelembe esik, a kockázat azonnali hatállyal átszáll a vevőre. A késedelem bekövetkeztétől kezdve a szállítmányt a vevő számlájára és kockázatára tárolják. A KWAPIL jogosult, de nem köteles a tárolt szállítmányt az ügyfél költségére biztosítani. Az ügyfél mindaddig nem jogosult a szállításra, amíg a KWAPIL-nak meg nem térítette a tárolással és az esetleges biztosítással kapcsolatos összes kiadást, költséget és díjat, és a KWAPIL-nak nem fizetett ésszerű kártérítést az ezzel kapcsolatos kiadásokért.

  4.3. Ha a 4.2. pont szerinti események jelentősen megváltoztatják a szállítás gazdasági jelentőségét vagy tartalmát, vagy hátrányosan befolyásolják a KWAPIL működését, a KWAPIL jogosult a szerződéstől elállni, és ha a vevőt hibáztatja, kártérítést is követelhet.


5. elvesztés

  Hacsak a kötelező jogszabályok másként nem rendelkeznek, vagy a jelen ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK másként nem rendelkeznek, az Ügyfél minden követelése és joga a keletkezésüktől számított 12 (tizenkét) hónapon belül megszűnik.

6. a KWAPIL kártalanítása

  Ha harmadik felek a KWAPIL-lal vagy a KWAPIL csoport más társaságaival szemben a vevőnek szállított SZÁLLÍTOTT ÁRUKkal kapcsolatban követeléseket támasztanak, a vevő köteles a KWAPIL-t és a KWAPIL csoport más érintett társaságait az első felszólításra mentesíteni minden követelés alól.

7. árak, szerződésmódosítás, fizetési feltételek

  7.1 Az árak gyártelepi árak, a mindenkori törvényes áfa nélkül. Az árban kifejezetten nem szereplő valamennyi költség (pl. adók, vámok, export-, tranzit-, import- és egyéb engedélyek, valamint tanúsítványok) a megrendelőt terheli; a KWAPIL kérésére a megrendelő a megfelelő összegű, szabadon elszámolható előleget köteles biztosítani.

  7.2 A KWAPIL jogosult az árakat és feltételeket a megváltozott körülményekhez igazítani, különösen, ha (a) a vevő utólag változtatásokat vagy kiegészítéseket kér; (b) a vevő által benyújtott dokumentumok és információk (i) hiányosak vagy (ii) nem felelnek meg a tényleges körülményeknek; (c) az árképzés alapjául szolgáló körülmények (különösen a devizaparitás vagy az anyagárak) jelentősen megváltoznak az ajánlat megtétele és a megállapodás szerinti teljesítési időpont között.

  7.3 Eltérő megállapodás hiányában a KWAPIL számlái azonnal esedékesek. A fizetéseket a KWAPIL által megadott bankszámlára kell teljesíteni, a költségek, adók, illetékek, díjak, vámok és hasonlók, valamint a nem egyeztetett kedvezmények levonása nélkül. A kifizetés csak akkor tekinthető teljesítettnek, ha a KWAPIL korlátlanul hozzáfér az összeghez.

  7.4 Ha az ügyfél nem fizet az esedékességkor, akkor felszólítás nélkül késedelembe esik, és a KWAPIL - minden további követelés sérelme nélkül - jogosult (a) az esedékesség napjától számított 10 (tíz) százalékpontos éves késedelmi kamatot felszámítani, vagy (b) elállni a szerződéstől. Halmozottan és minden esetben a KWAPIL kártérítést követelhet az ügyféltől.

  7.5 Az ügyfél által történő fizetés felfüggesztése vagy az ügyféllel szembeni fizetésképtelenségi eljárás megindításának kérelmezése esetén a KWAPIL-nak az ügyféllel szemben az üzleti kapcsolatból származó valamennyi követelése - beleértve a kártérítési követeléseket is - azonnal esedékessé válik. Ezen túlmenően ebben az esetben az ügyfél már most visszavonhatatlanul lemond az elévülési kifogásokról, és a KWAPIL elfogadja ezt a lemondást. Ezen túlmenően a KWAPIL jogosult az üzleti kapcsolatot saját belátása szerint részben vagy egészben felmondani és kártérítést követelni.


8. szállítási határidő; késedelem

  8.1 A megállapodott szállítási határidő csak akkor kezdődik, ha a műszakilag és kereskedelmileg kiigazított megrendelés olvasható formában rendelkezésre áll, minden lényeges műszaki kérdés véglegesen tisztázott, a megrendelő által biztosított alkatrészek hibátlanul és időben rendelkezésre állnak, és minden hivatalos alakiságot, például behozatali, kiviteli, tranzit- és fizetési engedélyt beszereztek vagy teljesítettek. A KWAPIL jogosult részszállításokra, valamint többlet- és hiánymennyiségek szállítására legfeljebb 10%, de legalább három tétel erejéig.

  8.2 Ha a KWAPIL nem kizárólagosan felelős a késedelemért, a határidők és a szállítási határidők megfelelően, de legalább a késedelem időtartamával meghosszabbodnak. Ez különösen - de nem kizárólagosan - akkor érvényes, ha a) a KWAPIL nem kapja meg kellő időben a szerződés teljesítéséhez szükséges információkat, jóváhagyásokat és felmentéseket; b) ha a megrendelő vagy a megrendelő által igénybe vett harmadik személyek az általuk elvégzendő munkákkal vagy a szerződéses kötelezettségeik teljesítésével késedelembe esnek, különösen, ha a megrendelő nem tartja be a fizetési feltételeket; c) ha maga a KWAPIL nem időben vagy nem megfelelően teljesít.

  8.3 A szállítási határidő túllépése nem jogosítja fel az ügyfelet a megrendelésének visszavonására. A szállítási határidő túllépésével kapcsolatos minden felelősség kizárva.

 

9. Force Majeur

  9.1 A KWAPIL nem felel a szerződéses kötelezettségeinek teljesítésében bekövetkezett zavarokért vagy késedelmekért, ha a zavar vagy késedelem olyan esemény vagy körülmény miatt következik be, amely természeti okok vagy emberi tevékenység következtében a KWAPIL ésszerű befolyásán kívül esik, és amelyet a szerződés megkötésekor ésszerűen nem lehetett előre látni, vagy amelynek hatásait a KWAPIL ésszerűen nem tudta volna elkerülni vagy leküzdeni ("FORCE MAJEUR"). Ha a KWAPIL nem tudja teljesíteni szerződéses kötelezettségeit a FORCE MAJEUR miatt, beleértve, de nem kizárólagosan a nyersanyag-, alkatrész- és/vagy energiahiányt, háborút, árvizet, tűzvészt, járványokat és világjárványokat (pl. Covid-19), földrengést, a KWAPIL működésének károsodását vagy megszakadását, a KWAPIL nem tudja teljesíteni szerződéses kötelezettségeit. a KWAPIL, a csoportjához tartozó vállalatok vagy beszállítók működésének meghibásodása, kormányzati intézkedések, embargók, kereskedelmi szankciók, szállítási zavarok, munkaügyi viták, sztrájkok stb. esetén a KWAPIL nem követeli el a szerződésszegést, és a vevő nem támaszthat kártérítési vagy egyéb, szerződésszegésből eredő követelést.

  9.2 Az embargók és/vagy kereskedelmi szankciók tekintetében a KWAPIL kizárólagos mérlegelési jogkörébe tartozik annak eldöntése, hogy szerződéses kötelezettségeinek teljesítése megengedett és a KWAPIL számára is ésszerű-e, és így fennáll-e a FORCE MAJEUR esete vagy sem.

  9.3 Ha a FORCE MAJEUR Incidens hat (6) hónapnál tovább tart, a KWAPIL bármikor jogosult az érintett megrendeléseket részben vagy egészben törölni, a KWAPIL számára minden költségkövetkezmény nélkül.


10. szellemi tulajdonjogok

  10.1 Minden szellemi tulajdonjog, azaz minden bejegyzett és be nem jegyzett ipari tulajdonjog és egyéb szellemi tulajdonjog és hasonló jog világszerte, így különösen a szabadalmi jogok, formatervezési minták, védjegyjogok, félvezető topográfiai jogok, szerzői jogok és know-how, valamint az e jogokra vonatkozó kérelmek és az e jogokra vonatkozó jogok (együttesen "SZELLEMI TULAJDONJOGOK"), a SZÁLLÍTOTT ÁRUKkal kapcsolatban a KWAPIL vagy az érintett KWAPIL csoporthoz tartozó vállalat kizárólagos tulajdonát képezik. a TÁLLÍTOTT ÁRUKhoz fűződő jogokat a KWAPIL vagy az érintett KWAPIL csoporthoz tartozó vállalat kizárólagos tulajdonában kell tartani. Ez akkor is érvényes, ha az ügyfél részt vett a SZÁLLÍTOTT ÁRUK kifejlesztésében és/vagy a fejlesztési vagy gyártási költségeket fizette. Kérésre a dokumentumokat, beleértve az összes másolatot is - függetlenül az adathordozótól - haladéktalanul vissza kell szolgáltatni a KWAPIL részére.

  10.2 A KWAPIL által az ügyfél által megadott információk, vázlatok, rajzok, minták, formák vagy egyéb dokumentumok alapján végzett szállítások kizárólag az ügyfél kockázatára történnek, tekintettel az anyaghoz fűződő harmadik fél jogaira. Amennyiben az ilyen szállítások teljesítése harmadik fél anyagi garanciális jogait sérti, a KWAPIL jogosult a szállítás teljesítését minden további nélkül leállítani. A megrendelő viseli a harmadik felek anyagi garanciális jogainak megsértéséből eredő károkat, és köteles a KWAPIL-t és csoportjához tartozó vállalatokat első felszólításra teljes mértékben kártalanítani.

  10.3 A KWAPIL felelőssége tekintetében a jelen ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3. pontja alkalmazandó.


11. beszámítás, engedményezés és zálogba adás

  11.1 Az ügyfél nem jogosult beszámításra a KWAPIL-lal vagy a KWAPIL-lal kapcsolatban álló társaságokkal szemben. Az ügyfél nem jogosult a KWAPIL-lal szembeni követeléseit harmadik személyekre engedményezni vagy harmadik személyekkel behajtatni. Az ügyfél ezennel lemond minden zálogjogról és visszatartási jogról.

  11.2 A KWAPIL jogosult a szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket harmadik személyekre átruházni.


12. behozatali és kiviteli szabályok

  12.1 A Vevő köteles betartani az összes vonatkozó behozatali és kiviteli előírást és korlátozást, beleértve az Egyesült Nemzetek Szervezete, az OECD, a nemzeti hatóságok, az Európai Közösség/Unió és az Amerikai Egyesült Államok előírásait, a SZÁLLÍTOTT ÁRUK, valamint a hozzájuk kapcsolódó KIVITELI ÉS KIVITELI JOGOK és know-how (együttesen az "ÁRUK") tekintetében. A Vevő köteles biztosítani, hogy a vele kapcsolatban álló vállalatai és segédszemélyei szintén megfeleljenek ezeknek az import- és exportszabályoknak és -korlátozásoknak.

  12.2 Az ügyfél vállalja különösen, hogy (i) nem szállít vagy használ semmilyen ÁRUT a gyalogsági aknákhoz, kazettás bombákhoz, nukleáris, biológiai és vegyi fegyverekhez és az ilyen fegyverek szállítására szolgáló hordozórendszerekhez kapcsolódó alkalmazáshoz, (ii) nem szállít szankcionált területekre, személyeknek és iparágaknak, (iii) nem szállít a megadott céltól eltérő célra vagy a KWAPIL-nak bejelentettől eltérő végfelhasználónak, amelyre a KWAPIL szükség esetén kiviteli engedélyt kapott vagy bejelentést/bejelentést tett. Az ügyfél vállalja továbbá, hogy (iv) kérésre bármikor a KWAPIL rendelkezésére bocsát minden szükséges bizonyítékot a KWAPIL támogatása érdekében, különösen a hatósági vizsgálatok során, és ennek megfelelő bizonyítási kötelezettséget ró üzleti partnerére is.

  12.3 Ha a KWAPIL mérlegelése szerint valamely szerződéses kötelezettség teljesítése (különösen a TÁLLÍTOTT ÁRUK leszállítása) import- vagy exportszabályokat vagy korlátozásokat sérthet, vagy sértheti a KWAPIL vagy a KWAPIL csoport vállalatainak jó hírnevét, a KWAPIL mentesül a megfelelő szerződéses kötelezettség teljesítése alól, és különösen a KWAPIL számára minden költségkövetkezmény nélkül lemondhatja a szállítást. A KWAPIL minden kártérítési felelőssége kizárt.

  12.4 Az ügyfél vállalja, hogy a jelen 12. pontban foglalt kötelezettségek be nem tartása esetén megtéríti a KWAPIL-nak és a csoporthoz tartozó társaságainak minden kárát, és első felszólításra teljes mértékben kártalanítja a KWAPIL-t és a csoporthoz tartozó társaságokat. Ezen túlmenően a KWAPIL azonnali hatállyal elállhat a szerződéstől, beleértve minden szállítási kötelezettséget is.


13. a jogszabályi rendelkezések betartása

  Az ügyfél vállalja, hogy minden olyan országban, ahol a vállalata működik, betartja az összes törvényi rendelkezést és jogi előírást azok szövegének és jelentésének megfelelően. Ezen túlmenően az ügyféltől elvárják, hogy üzleti tevékenységét tisztességesen és társadalmi felelősséggel végezze.

 

14. módosítások és kiegészítések

  A jelen ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK módosítását, beleértve a jelen 14. pontot és a kiegészítő megállapodásokat is, írásban kell megtenni.


15 Elválaszthatósági záradék

  Amennyiben a jelen ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK egyes rendelkezései jogilag érvénytelennek vagy jogi okokból végrehajthatatlannak bizonyulnak, ez nem érinti a jelen ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK többi rendelkezésének érvényességét. Ilyen esetben a felek olyan megállapodást kötnek, amely a kérdéses rendelkezést egy olyan érvényes rendelkezéssel helyettesíti, amely gazdaságilag a lehető legegyenértékűbb, és alávetik magukat ennek.

16 Alkalmazandó jog

  A felek közötti valamennyi megállapodásra az osztrák jog irányadó, kizárva annak kollíziós szabályait. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye nem alkalmazandó.


17 Joghatóság

  A felek a jelen szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos valamennyi jogvita elbírálására a Bécs / Ausztria illetékes bíróságainak joghatósága alá vetik magukat.
Hozzájárulás-kezelési platform a Real Cookie Banner által