Jesteś tutaj: Firma > OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

Ogólne warunki handlowe

OWH

Do użytku w transakcjach biznesowych z firmami


1. postanowienia ogólne

 1. 1.1 Stosunek prawny pomiędzy Kwapil & Co GmbH ("KWAPIL") a klientem w związku z dostawami lub innymi usługami KWAPIL ("TOWARY DOSTARCZANE") podlega wyłącznie niniejszym "OGÓLNYM WARUNKOM". Ogólne warunki klienta mają zastosowanie tylko wtedy, gdy KWAPIL wyraźnie zgodził się na nie na piśmie.

  1.2 Informacje zawarte w fizycznych i elektronicznych broszurach reklamowych, katalogach reklamowych itp. oraz ilustracje nie mają charakteru wiążącego. 

  1.3 Umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez KWAPIL zamówienia ("POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA"), które musi zostać przesłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną i jest ważne również bez podpisu. Zakres dostawy należnej od KWAPIL określa ostatecznie POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA wraz z załącznikami.

  1.4 Narzędzia i urządzenia stanowią wyłączną własność KWAPIL i/lub spółek należących do jej grupy. Dotyczy to również sytuacji, gdy klient zapłacił za ich opracowanie, nabycie i/lub wyprodukowanie. Po ostatniej dostawie DOSTARCZONYCH TOWARÓW, KWAPIL będzie uprawniony do postępowania z narzędziami i urządzeniami według własnego uznania.


2 Gwarancja / Zapewnienia

  2.1 KWAPIL gwarantuje wyłącznie, że DOSTAWIONE TOWARY są zgodne z uzgodnionymi specyfikacjami technicznymi (zgodnie z odpowiednim numerem artykułu producenta) w momencie przeniesienia ryzyka.

  2.2 Okres gwarancji wynosi 12 (dwanaście) miesięcy od przeniesienia ryzyka. W ciągu 12 (dwunastu) miesięcy od przeniesienia ryzyka wszelkie prawa dotyczące wad ulegają przedawnieniu. Naprawa lub wymiana nie przedłuża pierwotnego okresu gwarancji.

  2.3 KWAPIL nie udziela żadnej gwarancji i nie składa żadnych oświadczeń (a) w odniesieniu do oprogramowania dostarczonego przez KWAPIL; (b) w odniesieniu do DOSTARCZONYCH TOWARÓW dostarczonych przez KWAPIL, ale wyprodukowanych przez inne podmioty; (c) w odniesieniu do wadliwego działania, które nie zostało spowodowane wyłącznie przez KWAPIL; (d) jeżeli (i) odchylenie od uzgodnionej jakości jest jedynie nieznaczne lub wada jedynie nieznacznie ogranicza użyteczność; lub (ii) wady są spowodowane naturalnym zużyciem, nieprzewidzianymi zdarzeniami lub uszkodzeniami powstałymi po przejściu ryzyka, wadliwą lub niedbałą obsługą, nietypowym obciążeniem fizycznym lub elektronicznym, nadmiernym obciążeniem, niewłaściwym użytkowaniem, nadużyciem, zaniedbaniem, użytkowaniem z nieodpowiednimi akcesoriami, niewłaściwym montażem lub opakowaniem, montażem nie przeprowadzonym przez KWAPIL, nieodpowiednim gruntem fundamentowym lub specjalnymi wpływami zewnętrznymi nieprzewidzianymi w umowie lub naprawami lub modyfikacjami przeprowadzanymi przez strony inne niż KWAPIL; (iii) DOSTARCZONE TOWARY zostały zmodyfikowane przez klienta, jego klientów lub użytkowników końcowych po dostawie przez KWAPIL lub jeśli jakiekolwiek plomby gwarancyjne zostały usunięte lub zmodyfikowane przez klienta, jego klientów lub użytkowników końcowych; lub (iv) wady lub uszkodzenia DOSTARCZONYCH TOWARÓW lub ich części zostały spowodowane przez klienta lub prace wykonane przez KWAPIL. (e) w przypadku prototypów, próbek, części przedprodukcyjnych lub części testowych; oraz (f) w przypadku wad lub uszkodzeń związanych z jakimikolwiek dostarczonymi częściami, narzędziami lub sprzętem testowym będącymi własnością lub dostarczonymi przez klienta lub wyprodukowanymi lub nabytymi przez KWAPIL zgodnie z instrukcjami klienta; odpowiedzialność za dokładność wymiarową i funkcjonalność wszelkich dostarczonych części spoczywa wyłącznie na kliencie. Wady zidentyfikowane przez KWAPIL zostaną zgłoszone klientowi.

  2.4 KWAPIL, według własnego uznania i wyłącznie, zapewni gwarancję poprzez naprawę, wymianę, kredytowanie lub zwrot ceny DOSTAWIONYCH TOWARÓW. Prawa klienta do odstąpienia, anulowania i wypowiedzenia są wyłączone. Dalsze roszczenia klienta są wyraźnie wyłączone.

  2.5 W przypadku wystąpienia wady seryjnej, strony będą współpracować w celu ustalenia jej przyczyny, liczby DOSTAW dotkniętych wadą oraz wymaganych działań. Wady Seryjne w tym znaczeniu to wady przypisywane tej samej pierwotnej przyczynie i występujące w więcej niż 5% (pięciu na sto) DOSTAWIONYCH TOWARÓW w ciągu ostatnich 6 (sześciu) miesięcy, pod warunkiem, że minimalna liczba jednostek DOSTAWIONYCH TOWARÓW dotkniętych tą samą Wadą Seryjną przekracza 300 (trzysta) jednostek w Okresie Gwarancji. Gwarancja KWAPIL na wady seryjne będzie również i wyłącznie zgodna z klauzulą 2.4. Jednakże, w przypadku wady seryjnej, gwarancja będzie ograniczona do 3% (trzy na sto) liczby odpowiednich DOSTAW dostarczonych klientowi w ciągu ostatnich 6 (sześciu) miesięcy.

  2.6 Klient sprawdzi dostawy niezwłocznie po ich otrzymaniu. Klient powiadomi KWAPIL na piśmie o wszelkich rozpoznawalnych wadach niezwłocznie, ale nie później niż siedem dni po otrzymaniu dostawy; o wadach ukrytych należy powiadomić nie później niż siedem dni po ich wykryciu. Jeśli klient tego nie uczyni, dostawa zostanie uznana za zatwierdzoną bez wad.

  2.7 Reklamowane TOWARY DOSTAWY należy przesłać do KWAPIL na żądanie W przypadku zwrotów należy w miarę możliwości użyć oryginalnego opakowania. Jeśli zwrot w oryginalnym opakowaniu nie jest możliwy, opakowanie musi zapewniać ochronę TOWARÓW DOSTAWY przed utratą i uszkodzeniem. W zakresie, w jakim KOMPONENTY DOSTAWY są wymieniane, wymieniane KOMPONENTY DOSTAWY stają się własnością KWAPIL, chyba że KWAPIL odstąpi od przeniesienia własności.

  2.8 KWAPIL jest uprawniony do żądania od klienta zwrotu wszystkich kosztów związanych z monitorowaniem błędów lub usterek zgłoszonych przez klienta, jeśli nie można ich znaleźć lub odtworzyć.


3. wyłączenie odpowiedzialności

  Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawowych oraz postanowień wyraźnie określonych w punkcie 2, wszelkie roszczenia klienta z tytułu odpowiedzialności - niezależnie od podstawy prawnej - wobec KWAPIL, wobec spółek grupy KWAPIL, jak również wobec organów, udziałowców, pracowników, przedstawicieli lub zastępców, podwykonawców, dostawców i agentów KWAPIL i spółek grupy KWAPIL są całkowicie wykluczone. Wyłączone są w szczególności - ale nie wyłącznie - roszczenia z tytułu utraty produkcji, szkód spowodowanych opóźnieniem, utraty możliwości użytkowania, utraty lub uszkodzenia danych lub nośników danych, kosztów przywrócenia utraconych lub uszkodzonych danych, utraty zysku i innych szkód o charakterze bezpośrednim lub pośrednim, nawet jeśli KWAPIL został wyraźnie poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.


4. przeniesienie ryzyka

  4.1 Ryzyko przechodzi na klienta w momencie sortowania i udostępniania dostawy. Na życzenie klienta KWAPIL zorganizuje transport. Transport (w tym załadunek) odbywa się na ryzyko i koszt klienta. O ile nie uzgodniono inaczej, KWAPIL ma swobodę wyboru rodzaju, trasy i przewoźnika. Reklamacje związane z transportem klient powinien kierować do ostatniego przewoźnika niezwłocznie po otrzymaniu dostawy. Na życzenie i koszt klienta KWAPIL ubezpieczy dostawy od zwykłego ryzyka transportowego zgodnie z instrukcjami klienta.

  4.2 Jeżeli, na podstawie odrębnej umowy odbiegającej, ryzyko zostanie przeniesione w sposób inny niż zgodnie z sekcją 4.1 zdanie 1 i jeżeli przeniesienie ryzyka zostanie opóźnione z przyczyn, za które KWAPIL nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności lub jeżeli klient zwleka z odbiorem, ryzyko zostanie przeniesione na klienta ze skutkiem natychmiastowym. Od momentu wystąpienia opóźnienia dostawa będzie przechowywana na rachunek i ryzyko klienta. KWAPIL jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do ubezpieczenia przechowywanej dostawy na koszt klienta. Klient nie będzie uprawniony do dostawy, dopóki nie zwróci KWAPIL wszystkich wydatków, kosztów i opłat związanych z jej przechowywaniem i wszelkim ubezpieczeniem oraz nie zapłaci KWAPIL rozsądnej rekompensaty za związane z tym wydatki.

  4.3 Jeśli zdarzenia w rozumieniu punktu 4.2 znacząco zmienią znaczenie ekonomiczne lub treść dostawy lub będą miały szkodliwy wpływ na działalność KWAPIL, KWAPIL będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, a jeśli wina leży po stronie klienta, również do żądania odszkodowania.


5) przepadek

  O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej lub niniejsze WARUNKI OGÓLNE nie stanowią inaczej, wszelkie roszczenia i prawa Klienta wygasają w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy od ich powstania.

6. zwolnienie KWAPIL z odpowiedzialności

  Jeśli osoby trzecie będą dochodzić roszczeń wobec KWAPIL lub innych spółek z grupy KWAPIL w związku z DOSTAWAMI dostarczonymi klientowi, klient zwolni KWAPIL i inne spółki z grupy KWAPIL z wszelkich roszczeń na pierwsze żądanie.

7. ceny, dostosowanie umowy, warunki płatności

  7.1 Ceny są cenami loco fabryka, bez podatku od wartości dodanej w odpowiedniej prawnie należnej stawce. Wszystkie koszty, które nie zostały wyraźnie uwzględnione w cenie (np. podatki, opłaty celne, zezwolenia eksportowe, tranzytowe, importowe i inne, a także certyfikaty) ponosi klient; na żądanie KWAPIL klient dostarczy zaliczkę w odpowiedniej wysokości, którą można swobodnie odliczyć.

  7.2 KWAPIL jest uprawniony do dostosowania cen i warunków do zmienionych warunków, w szczególności jeśli (a) klient zażąda później zmian lub uzupełnień; (b) dokumenty i informacje dostarczone przez klienta (i) są niekompletne lub (ii) nie odpowiadają faktycznym okolicznościom; (c) okoliczności, na których opiera się wycena (w szczególności parytety walutowe lub ceny materiałów) ulegną znacznej zmianie między momentem złożenia oferty a uzgodnioną datą wykonania.

  7.3 O ile nie uzgodniono inaczej, faktury KWAPIL będą wymagalne niezwłocznie. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy wskazany przez KWAPIL, bez potrąceń wydatków, podatków, opłat, ceł i tym podobnych, jak również nieuzgodnionych rabatów. Płatności uznaje się za dokonane tylko wtedy, gdy KWAPIL ma nieograniczony dostęp do kwoty.

  7.4 Jeśli klient nie zapłaci w terminie, będzie on w zwłoce bez upomnienia, a KWAPIL będzie uprawniony, bez uszczerbku dla jakichkolwiek dalszych roszczeń, (a) do naliczenia rocznych odsetek za zwłokę w wysokości 10 (dziesięciu) punktów procentowych od daty wymagalności lub (b) do odstąpienia od umowy. Łącznie i w każdym przypadku KWAPIL może żądać odszkodowania od klienta.

  7.5 W przypadku zawieszenia płatności przez klienta lub złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego wobec klienta, wszystkie roszczenia - w tym roszczenia odszkodowawcze - które KWAPIL ma wobec klienta ze stosunków handlowych, stają się natychmiast wymagalne. Ponadto w takim przypadku klient już teraz nieodwołalnie zrzeka się podnoszenia jakichkolwiek zarzutów przedawnienia, a KWAPIL akceptuje to zrzeczenie. Ponadto KWAPIL będzie uprawniony do rozwiązania stosunków handlowych w całości lub w części bez wypowiedzenia według własnego uznania oraz do żądania odszkodowania.


8. okres dostawy; opóźnienie

  8.1 Uzgodniony okres dostawy nie rozpocznie się, dopóki technicznie i handlowo dostosowane zamówienie nie będzie dostępne w czytelnej formie, wszystkie istotne kwestie techniczne nie zostaną ostatecznie wyjaśnione, części dostarczone przez klienta nie zostaną udostępnione bezbłędnie i w odpowiednim czasie, a wszystkie oficjalne formalności, takie jak pozwolenia na import, eksport, tranzyt i płatności nie zostaną uzyskane lub spełnione. KWAPIL jest uprawniony do dokonywania dostaw częściowych oraz do dostarczania nadmiernych i krótkich ilości do 10%, ale co najmniej trzech pozycji.

  8.2 Jeżeli KWAPIL nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności za opóźnienie, terminy i daty dostaw zostaną odpowiednio przedłużone, ale co najmniej o okres opóźnienia. Ma to zastosowanie w szczególności - ale nie wyłącznie - jeśli (a) KWAPIL nie otrzyma w odpowiednim czasie informacji, zatwierdzeń i zwolnień wymaganych do realizacji umowy; (b) jeśli klient lub strony trzecie, do których klient się zwrócił, zalegają z pracami, które mają być przez nich wykonane lub z wypełnieniem swoich zobowiązań umownych, w szczególności jeśli klient nie przestrzega warunków płatności; (c) jeśli KWAPIL sam nie zostanie dostarczony w odpowiednim czasie lub w niewłaściwy sposób.

  8.3 Przekroczenie terminu dostawy nie uprawnia klienta do anulowania zamówienia. Wszelka odpowiedzialność związana z przekroczeniem terminu dostawy jest wyłączona.

 

9. siła wyższa

  9.1 KWAPIL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia lub opóźnienia w wykonaniu swoich zobowiązań umownych, jeżeli zakłócenia lub opóźnienia są spowodowane zdarzeniem lub okolicznościami, czy to w wyniku przyczyn naturalnych, czy działań człowieka, które są poza rozsądną kontrolą KWAPIL, nie mogły być racjonalnie przewidziane w momencie zawierania umowy lub których skutków KWAPIL nie mógł racjonalnie uniknąć lub przezwyciężyć ("SIŁA WYŻSZA"). Jeżeli KWAPIL nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych z powodu SIŁY WYŻSZEJ, w tym między innymi niedoborów surowców, komponentów i/lub energii, wojny, powodzi, pożaru, epidemii i pandemii (np. Covid-19), trzęsienia ziemi, uszkodzenia lub zakłócenia działalności KWAPIL, spółek z grupy KWAPIL lub spółek z grupy KWAPIL. KWAPIL, jej spółek grupy lub dostawców, środków rządowych, embarga, sankcji handlowych, zakłóceń w transporcie, sporów pracowniczych, strajków itp., KWAPIL nie będzie naruszać umowy, a klientowi nie będzie przysługiwać żadne roszczenie o odszkodowanie lub inne roszczenie z tytułu naruszenia umowy.

  9.2 W odniesieniu do embarga i/lub sankcji handlowych, KWAPIL ma wyłączne prawo do podjęcia decyzji, czy wykonanie jego zobowiązań umownych jest dopuszczalne, a także uzasadnione dla KWAPIL, a tym samym, czy istnieje przypadek SIŁY WYŻSZEJ.

  9.3 Jeśli Incydent Siły Wyższej trwa dłużej niż sześć (6) miesięcy, KWAPIL może w dowolnym momencie anulować dotknięte nim zamówienia w całości lub w części i bez żadnych konsekwencji kosztowych dla KWAPIL.


10. prawa własności intelektualnej

  10.1 Wszelkie prawa własności intelektualnej, tj. wszelkie zarejestrowane i niezarejestrowane prawa własności przemysłowej oraz inne prawa własności intelektualnej i podobne prawa na całym świecie, takie jak w szczególności prawa patentowe, prawa do wzorów przemysłowych, prawa do znaków towarowych, prawa do topografii półprzewodników, prawa autorskie i know-how, a także zgłoszenia tych praw i prawa do tych praw (łącznie "PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ"), w TOWARACH DOSTAWCY i w związku z nimi stanowią wyłączną własność firmy KWAPIL lub odpowiedniej spółki z grupy KWAPIL. do DOSTARCZONYCH TOWARÓW stanowi wyłączną własność KWAPIL lub odpowiedniej spółki z grupy KWAPIL. Dotyczy to również sytuacji, gdy klient był zaangażowany w rozwój DOSTARCZONYCH TOWARÓW i/lub poniósł koszty rozwoju lub produkcji. Na żądanie, dokumenty wraz ze wszystkimi kopiami - niezależnie od nośnika - zostaną niezwłocznie zwrócone KWAPIL.

  10.2 Dostawy realizowane przez KWAPIL na podstawie informacji, szkiców, rysunków, próbek, matryc lub innych dokumentów dostarczonych przez klienta będą realizowane wyłącznie na ryzyko klienta w odniesieniu do wszelkich praw osób trzecich. W przypadku, gdy realizacja takich dostaw narusza jakiekolwiek MATERIALNE PRAWA GWARANCYJNE osób trzecich, KWAPIL jest upoważniony do wstrzymania realizacji dostawy bez zbędnej zwłoki. Klient poniesie wszelkie szkody wynikające z naruszenia MATERIALNYCH PRAW GWARANCYJNYCH stron trzecich i w pełni zabezpieczy KWAPIL i jej spółki grupy na pierwsze żądanie.

  10.3 W odniesieniu do odpowiedzialności KWAPIL zastosowanie ma punkt 3 niniejszych WARUNKÓW OGÓLNYCH.


11. kompensata, cesja i zastaw

  11.1 Klientowi nie przysługuje prawo potrącenia wobec KWAPIL ani wobec spółek powiązanych z KWAPIL. Klient nie jest uprawniony do cesji swoich roszczeń wobec KWAPIL na rzecz osób trzecich ani do ich windykacji przez osoby trzecie. Klient niniejszym zrzeka się wszelkich praw do zastawu i zatrzymania.

  11.2 KWAPIL jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie.


12. przepisy dotyczące importu i eksportu

  12.1 Klient będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i ograniczeń dotyczących importu i eksportu, w tym przepisów i ograniczeń Organizacji Narodów Zjednoczonych, OECD, władz krajowych, Wspólnoty Europejskiej/Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki, w odniesieniu do DOSTARCZONYCH TOWARÓW, jak również związanych z nimi PRAW DO IMPORTU I EKSPORTU oraz know-how (łącznie "TOWARY"). Klient zapewni, że jego spółki powiązane i osoby pomocnicze również będą przestrzegać tych przepisów i ograniczeń dotyczących importu i eksportu.

  12.2 Klient zobowiązuje się w szczególności do (i) niedostarczania lub nieużywania jakichkolwiek TOWARÓW do jakichkolwiek zastosowań związanych z minami przeciwpiechotnymi, amunicją kasetową, bronią jądrową, biologiczną i chemiczną oraz systemami dostarczania do transportu takiej broni, (ii) dostarczania do terytoriów, osób i branż objętych sankcjami, (iii) dla których KWAPIL uzyskał licencję eksportową, jeśli jest wymagana lub złożył powiadomienie/zgłoszenie, w celu innym niż określony cel lub odbiorca końcowy inny niż ten zgłoszony KWAPIL. Ponadto klient zobowiązuje się (iv) do dostarczenia KWAPIL w dowolnym momencie na żądanie wszelkich niezbędnych dowodów w celu wsparcia KWAPIL, w szczególności w kontekście wszelkich oficjalnych dochodzeń, oraz do nałożenia odpowiedniego obowiązku dostarczenia dowodów również na swojego partnera biznesowego.

  12.3 Jeżeli, według uznania KWAPIL, wykonanie zobowiązania umownego (w szczególności dostawa DOSTARCZONYCH TOWARÓW) mogłoby naruszyć przepisy lub ograniczenia importowe lub eksportowe lub zaszkodzić reputacji KWAPIL lub spółek z grupy KWAPIL, KWAPIL zostanie zwolniony z wykonania odpowiedniego zobowiązania umownego i może w szczególności anulować każdą dostawę bez żadnych konsekwencji kosztowych dla KWAPIL. Wszelka odpowiedzialność odszkodowawcza KWAPIL jest wyłączona.

  12.4 Klient zobowiązuje się do zrekompensowania KWAPIL i spółkom należącym do jej grupy wszelkich szkód w przypadku nieprzestrzegania zobowiązań wynikających z niniejszego punktu 12 oraz do zwolnienia KWAPIL i spółek należących do jej grupy z odpowiedzialności w całości i na pierwsze żądanie. Ponadto KWAPIL może odstąpić od umowy, w tym od wszystkich zobowiązań dostawy, ze skutkiem natychmiastowym.


13. zgodność z przepisami prawa

  Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich przepisów ustawowych i regulacji prawnych zgodnie z ich brzmieniem i znaczeniem we wszystkich krajach, w których jego firma prowadzi działalność. Ponadto od klienta oczekuje się prowadzenia działalności w sposób uczciwy i odpowiedzialny społecznie.

 

14. zmiany i uzupełnienia

  Zmiany niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW, w tym niniejszego punktu 14 i umów dodatkowych, wymagają formy pisemnej.


15 Klauzula salwatoryjna

  Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW ostatecznie okażą się nieważne lub niewykonalne z przyczyn prawnych, nie będzie to miało wpływu na ważność niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW. W takim przypadku strony osiągną porozumienie, które zastąpi dane postanowienie ważnym postanowieniem, które jest jak najbardziej równoważne pod względem ekonomicznym i podporządkują się mu.

16 Prawo właściwe

  Wszystkie umowy między stronami podlegają prawu austriackiemu z wyłączeniem jego norm kolizyjnych. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania.


17 Jurysdykcja

  W celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy lub z nią związanych, strony poddają się jurysdykcji sądów właściwych dla Wiednia / Austrii.
Platforma zarządzania zgodami przez Real Cookie Banner