Szukaj

Jesteś tutaj: Firma > Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ochrona danych deklaracja

Dane osobowe są przetwarzane. Ochrona tych danych jest dla nas szczególnie ważna. Dlatego przetwarzamy te dane wyłącznie na podstawie przepisów prawa (DSGVO, TKG 2003).


Odpowiedzialność za przetwarzanie danych

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych:
maxon Polska sp. z o.o.
28 Czerwca 1956 No. 404
A-1210 Wiedeń
e-mail: datenschutz.at@maxongroup.com

Inspektor ochrony danych:

Dr Eva Viktoria Kwapil 
e-mail: eva-viktoria.kwapil@maxongroup.com
Tel.: +48 618 800 830

Źródła danych

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymaliśmy od użytkownika w kontekście relacji biznesowej lub rozpoczęcia takiej relacji. Jeśli na przykład użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem formularza na stronie internetowej, poczty elektronicznej lub telefonu, lub jeśli zostanie nawiązany kontakt osobisty (na przykład podczas wizyty na targach), lub jeśli użytkownik prześle nam ofertę lub zażąda takiej oferty, lub jeśli złoży zamówienie, wszystkie dostarczone dane, w tym dane osobowe, będą przez nas przetwarzane w celu przetworzenia zapytania, w przypadku pytań uzupełniających, przetwarzania umowy, marketingu bezpośredniego (w szczególności wysyłania naszych "E-News"), a także do wewnętrznych celów administracyjnych (patrz także poniżej w sekcji "Cele przetwarzania danych").

Ponadto przetwarzamy dane, które w dozwolony sposób uzyskaliśmy z publicznie dostępnych źródeł (wszelkiego rodzaju media, takie jak media drukowane, strony internetowe itp.; rejestr spółek, rejestr stowarzyszeń, księga wieczysta itp.) Ponadto w indywidualnych przypadkach przetwarzamy dane, które otrzymaliśmy z rejestrów dłużników (KSV 1870).

Cele przetwarzania danych

Dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane przez nas w następujących celach:

 • Zarządzanie prośbami o informacje na temat produktów i usług Kwapil & Co oraz odpowiadanie na nie.
 • Zarządzanie relacjami z klientami (m.in. oferty, zamówienia zakupu, zamówienia zbiorcze, zamówienia, fakturowanie, rozwiązywanie problemów z klientami lub produktami, reklamacje, naprawy, wszelkie przetwarzanie umów).
 • Zarządzanie relacjami z dostawcami lub innymi partnerami biznesowymi
 • Marketing, taki jak między innymi wysyłanie naszych biuletynów elektronicznych, informacji o nowych produktach, wysyłanie katalogów, zaproszeń na targi itp. Na przykład, wysyłamy nasz biuletyn "E-News" do naszych klientów i innych partnerów biznesowych. To narzędzie newslettera służy do regularnego wysyłania informacji o nowych produktach i ofertach. Z newslettera można zrezygnować w dowolnym momencie. Wystarczy odpowiedzieć na wiadomość e-mail z newsletterem, wpisując w temacie słowo "anuluj subskrypcję".
 • wewnętrzne cele administracyjne.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Aby przetwarzanie było zgodne z prawem, dane osobowe muszą być przetwarzane za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub na innej dopuszczalnej podstawie prawnej, takiej jak między innymi (nie jest to wyczerpująca lista), na podstawie tego, że jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do wykonania środków przedumownych podjętych na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione interesy administratora.

Przetwarzanie przez nas danych odbywa się

 • na podstawie ciążącego na nas obowiązku prawnego (niektóre obowiązki prawne, którym podlega Kwapil & Co, mogą wymagać od nas przetwarzania danych osobowych), lub
 • - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do wdrożenia środków przedumownych podjętych na wniosek osoby, której dane dotyczą; lub
 • na podstawie uzasadnienia obecnymi uzasadnionymi interesami w przetwarzaniu przez nas danych, takimi jak dane na potrzeby marketingu bezpośredniego i innych form marketingu i reklamy, przekazywanie danych osobowych w ramach grupy spółek w celu zarządzania wewnętrznego, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji oraz przetwarzania w celach badawczych, w tym badań rynkowych.
 • Jeśli przetwarzanie danych nie może być objęte jednym z powyższych warunków, przed przetworzeniem danych uzyskamy odpowiednią zgodę osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie będzie wówczas odbywać się wyłącznie zgodnie z celami i w zakresie uzgodnionym w oświadczeniu o wyrażeniu zgody. Udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

 

Kategorie danych

Przetwarzane przez nas dane osobowe obejmują

 • Imię i nazwisko,
 • Nazwa i adres firmy, dla której pracujesz
 • Numer telefonu (w tym numer telefonu komórkowego) w firmie, dla której pracujesz
 • Adresy e-mail w firmie, w której pracujesz
 • Zainteresowania produktami i usługami (mierzone przez firmę, w której pracujesz)
 • Informacje o produktach i usługach kupowanych dla firmy
 • Informacje na temat statusu finansowego firmy, dla której pracują

Ponadto możemy gromadzić dane osobowe za pośrednictwem plików cookie i podobnych metod, w tym między innymi (patrz także "Dane dostępowe"):

 • Adresy IP użytkownika
 • Identyfikator pliku cookie
 • Przeglądarka internetowa
 • Twoja lokalizacja
 • Strony odwiedzane w naszej witrynie

 

Dane dostępu

Na potrzeby statystyk internetowych dane dostępowe są rejestrowane w pliku dziennika podczas odwiedzania strony internetowej: na przykład typ przeglądarki, data i godzina, adres IP, kraj i miejsce pochodzenia adresu IP, długość pobytu, liczba dostępów do strony i pobrań. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych.
Ujawnianie danych osobowych

Podmioty przetwarzające zamówienia na nasze zlecenie otrzymują od nas dane użytkownika, jeśli potrzebują ich do realizacji zamówienia. Podmiotami przetwarzającymi zamówienia są między innymi firmy transportowe i spedycyjne, firmy wspierające nas w fakturowaniu i księgowości lub przejmujące centralne przechowywanie naszej bazy danych klientów. W pojedynczych przypadkach przekazujemy dane osobowe firmom, z którymi współpracujemy w celu sprawdzenia zdolności kredytowej i bezpieczeństwa naszych klientów, dostawców i partnerów biznesowych (takich jak KSV).

Ponadto dane osobowe są przekazywane spółkom należącym do grupy (spółki należące do grupy to wszystkie spółki Interelectric AG) do celów administracji wewnętrznej, w tym do krajów trzecich. W ramach spółek należących do grupy pracownicy uzyskują dostęp do danych osobowych tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji ich zadań.

Jesteśmy świadomi, że przekazywanie danych do krajów trzecich jest prawnie dopuszczalne tylko wtedy, gdy istnieje wyłączenie dla konkretnego transferu danych lub gdy odpowiedni poziom ochrony danych jest zapewniony przez dodatkowe środki (np. decyzja Komisji w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony).

Wreszcie, ujawnimy dane osobowe stronom trzecim w ramach obowiązującego prawa, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub ponieważ jest to konieczne do ścigania przestępstw lub do wykonywania i egzekwowania naszych praw i roszczeń.

Pliki cookie

Używamy narzędzia zgody "Real Cookie Banner" do zarządzania plikami cookie i podobnymi technologiami (piksele śledzące, sygnały nawigacyjne itp.) oraz powiązanymi zgodami. Szczegółowe informacje na temat działania "Real Cookie Banner" można znaleźć na stronie tutaj.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym kontekście jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zarządzanie plikami cookie i podobnymi wykorzystywanymi technologiami oraz związanymi z nimi zgodami.

Podanie danych osobowych nie jest wymagane umownie ani konieczne do zawarcia umowy.
Użytkownik nie jest zobowiązany do podania danych osobowych. Jeśli użytkownik nie poda danych osobowych, nie będziemy mogli zarządzać jego zgodami.

 

Linki do innych stron internetowych i reklamy stron trzecich

Nasza strona internetowa może zawierać reklamy stron trzecich i linki do innych stron internetowych w niektórych punktach, za które nie ponosimy odpowiedzialności.

Niektóre z tych innych witryn internetowych są obsługiwane niezależnie od nas i mogą mieć różne polityki prywatności. Zdecydowanie zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności tych innych witryn internetowych, aby zrozumieć, w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane w związku z tymi witrynami, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość witryn internetowych, których nie jesteśmy właścicielem ani nie utrzymujemy, ani za korzystanie z nich i politykę prywatności tych witryn.

Chmura

Zastrzegamy sobie prawo do przechowywania danych osobowych w tzw. chmurze. Oznacza to, że dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane w naszym imieniu przez dostawcę usług w chmurze i przechowywane w różnych lokalizacjach na całym świecie. Dokonamy ustaleń organizacyjnych i umownych w celu ochrony danych osobowych użytkownika. Gwarantujemy, że dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów wymienionych powyżej.

Czas przechowywania

Przez cały okres trwania stosunków handlowych (od rozpoczęcia, poprzez wykonanie, aż do rozwiązania umowy), a także po ich zakończeniu, zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania i dokumentowania. Wynikają one między innymi z austriackiego kodeksu handlowego (UGB), federalnego kodeksu podatkowego (BAO), ogólnego kodeksu cywilnego (ABGB) itp. Ponadto w okresie przechowywania należy uwzględnić ustawowe okresy przedawnienia, które w niektórych przypadkach mogą wynosić do 30 lat, na przykład zgodnie z ABGB.

Prawa do ochrony danych

Niniejszym zwracamy uwagę na fakt, że Ty, jako osoba zainteresowana, jesteś szerokie uprawnienia Jesteśmy uprawnieni do wykonywania wszelkich praw przysługujących użytkownikowi w związku z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi.

Odnosimy się do art. 15 RODO, który reguluje prawo użytkownika do informacji.

Odnosimy się do art. 16 RODO, który reguluje prawo użytkownika do sprostowania danych.

Odnosimy się do art. 17 RODO, który reguluje prawo użytkownika do usunięcia danych.

Odnosimy się do art. 18 RODO, który reguluje prawo użytkownika do ograniczenia przetwarzania.

Odnosimy się do art. 20 RODO, który reguluje prawo użytkownika do przenoszenia danych.

Odnosimy się do art. 21 RODO, który reguluje prawo użytkownika do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Odnosimy się do art. 7 (3) RODO, który reguluje prawo użytkownika do wycofania zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) (a) lub art. 9 (2) (a) (zgoda osoby, której dane dotyczą).

Odnosimy się do art. 77 RODO, który reguluje prawo użytkownika do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy decyzji dotyczących nawiązywania i realizacji relacji biznesowych, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) w rozumieniu art. 22 RODO.

Ochrona danych osobowych

Uznajemy naszą odpowiedzialność za ochronę powierzonych nam danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i bezprawnym dostępem. Korzystamy z różnych technologii bezpieczeństwa i procedur organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych użytkowników.

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo przetwarzanych przez nas danych osobowych ma dla nas wysoki priorytet. Dlatego chronimy te dane za pomocą środków technicznych i organizacyjnych, aby skutecznie zapobiegać ich utracie lub niewłaściwemu wykorzystaniu przez osoby trzecie. W szczególności nasi pracownicy muszą przestrzegać tajemnicy danych. Techniczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę tych danych są regularnie weryfikowane i w razie potrzeby dostosowywane do aktualnego stanu wiedzy. Zasady te mają również zastosowanie do firm, które przetwarzają i wykorzystują dane w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami.

Zmiana polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do regularnego wprowadzania zmian w naszej polityce prywatności. Wszystkie zmiany będą publikowane tutaj. Wskazana data odzwierciedla datę ostatniej zmiany. Zalecamy regularne odwiedzanie strony internetowej w celu zapoznania się z najnowszą wersją polityki prywatności. Zmiana Polityki prywatności wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania. Dalszy dostęp do naszych usług lub korzystanie z nich po dacie wejścia w życie zmian będzie oznaczać akceptację zmienionej Polityki prywatności.

Zgoda

Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na warunki niniejszej polityki prywatności i zezwala Kwapil & Co na przetwarzanie danych osobowych w sposób opisany w niniejszym dokumencie w określonych celach.

Platforma zarządzania zgodami przez Real Cookie Banner